Material

Hiflo – högeffektiv filtertresse

De, i förhållande till varptrådarna, mycket tunna inslagstrådarna (väft) slås vid linnebindning så tätt ihop som möjligt. Därigenom blir antlet fria tvärsnittsöppningarna väsentligt större, i jämförelse med andra vävsorter.

DTW – kyprad tresse

Väft-trådarna är vi kyprad bindning slagna så tätt som möjligt mot varandra, varvid en sådan tråd kommer över och en under varp-tråden. Vid addering av väft-trådarnas diameter på en viss sträcka, ger detta ett ca 5-15% högre värde än vad som motsvarar det dubbla värdet för sträckan.

Vid samma diameter har DTW det dubbla antalet väft-trådar gentemot SPW-tresse med enkelbindning. DTW -tresse kan även vävas med flera varp-trådar för att öka filterfinheten.

BMT- bredmaskig, kyprad tresse

Hos BMT är väft-trådarna inte ”ljustätt” slagna utan slagna mot varandra med viss delning. Därigenom varierar mesh-värdet för väften och därmed också den periodiska filterfinheten inom ett intervall.

BMT -ZZ har vinding lika BMT men genom en speciell växling av bindningsföljden blir delningens exakthet och likformighet maximal.

RPD – pansartresse

RPD har maximal tätt slagna varp-trådar med relativt tunn diameter medan väft-trådarna är mycket grova – en s.k ”avig tressa”.

TRD är likaledes en pansartresseväv, dock med kyprad bindning vad gäller väft-tråden för att undvika deformering av densamma.