Frekvensvariation gör skillnad

Principen

Med ARTECH-frekvensvariation utsätts siktramarna – till skillnad från resonansförfarandet – för en ständigt varierande frekvens. Därvid undviks en kontinuerlig resonanspåverkan med kontinuerligt stora resonansamplituder. Detta leder till en betydligt mindre mekanisk belastning av siktduken och likaså till en tydligt reducerad uppvärmning (inga”hot-spots”)

Till skillnad från resonanspåverkan används INGEN fasreglering; fasreglerade system kräver skarpa resonanser med klara nollfas-genomgångar.

ARTECH frekvensvariation framtvingar svängningar d.v.s. konvertern påverkas till svängningar även utan inkopplad mekanik och utan befintlig resonans.
Detta Artech-system är robust och tillförlitligt,.

Jämn ultraljudsfördelning genom frekvensvariation

Att påverka frekvensspektrat hos en siktduk har den fördelen, att inte bara den inneliggande ljudledarens frekvensspektrum påverkas utan även siktramens, eftersom siktramen är kopplad till den innanförliggande ljudledaren.
Genom multifrekvenspåverkan försätts även kopplingsstavarna mellan den fyrkantiga innerringen och siktramen i svängningar. Därvid fördelar sig ultraljudet jämt över hela siktduken och ända ut till dess ram.

Frekvensvariation för multisystem

Hos mycket stora siktramar eller hos siktar med flera däck visar sig lönsamheten med frekvensvariation. Detta system möjliggör gemensam aktivering av fleraultraljuds-omvandlare med en och samma generator.
Genom att variera frekvensen garanteras, attvarje siktduks frekvensspektrum överstryks. Därigenom kan stora innerringar eller flera sammankopplade innerringar hos stora siktramar utrustas med fleraultraljuds-omvandlare, vilka betjänas av en enda generator.
Å andra sidan kan också åtskilda siktramar t.ex. i siktmaskiner med två eller flera däck aktiveras gemensamt.